* * * CPG ห้องคลอด * * *

PIH
Standing Order
แนวทางการใช้ Magnesium Sulfate
แนวทางการดูแลผู้คลอดที่ได้รับยา ออกซิโตซิน
แนวทางการดูแลผู้คลอดที่มีการคลอดติดไหล่
แนวทางการดูแลรักษา โรคเบาหวานในหญิงมารับบริการคลอด
แนวทางการปฏิบัติ  ในกรณีเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด
แนวทางการให้ยาต้านไวรัส
ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องรายงานแพทย์
ผังการดูแลสามีของหญิงติดเชื้อ เอช ไอ วี
ผังการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี (กรณีที่ไม่ได้ฝากครรภ์)
ผังการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี
แผนภูมิการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด
แผนภูมิการดูแลโรคเบาหวานในหญิงมารับบริการคลอดที่โรงพยาบาลไชโย

 

 

<<โรงพยาบาลไชโย>>