ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก

1. บริการที่มีการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก
               1. บริษัทรับเหมา ทำความสะอาดพื้นอาคารผู้ป่วย
               2. บริษัทรับเหมาดูแลสนามหญ้าสวนภายในโรงพยาบาล

2. การมีพันธสัญญาในการให้บริการ เช่น บริษัทประกัน นายจ้าง
               -
3. การฝึกอบรมหรือการเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม              
               1. เป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนมัธยมปลายที่จะเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าระบบงานสาธารณสุข
               2. เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทร วิทยาลัยพยาบาล
               3. เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
               4. เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 

 

 

 

 

<<โรงพยาบาลไชโย>>