ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญ

 1. ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก
  1. การฝึกอบรมหรือการเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม              
                 1. เป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนมัธยมปลายที่จะเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าระบบงาน
  สาธารณสุข
                 2. เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทร และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
                 3. เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
                 4. เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 

 

<<โรงพยาบาลไชโย>>