ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

นางจันทกานต์ สะราคำ
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

นางเกษสุดาพร แป้นทอง
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

นายแพทยทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล
กลุ่มภารกิจด้านบริการ

 

งานบริหารทั่วไป

งานผู้ป่วยนอก
กลุ่มเวชปฏิบัติชุมชนและครอบครัว
งานการเงิน
งานห้องคลอด
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

งานโภชนาการ

งานห้องผ่าตัด
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
งานประชาสัมพันธ์และ
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานผู้ป่วยใน
งานพัสดุธุรการ
 
 

 

<<โรงพยาบาลไชโย>>