ระบบการบริหารงาน
1. ผู้บริหาร

ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail address
ผู้อำนวยการ นายแพทย์มีโชคชัย วิเศษสิทธิโชค
035-647018-9 ต่อ 121
ประธานองค์กรแพทย นายแพทย์มีโชคชัย วิเศษสิทธิโชค
035-647018-9 ต่อ 121
หัวหน้าฝ่ายบริหาร นางจันทกานต์ สะราคำ

035-647018-9 ต่อ 120

 

หัวหน้าพยาบาล นางเกษสุดาพร แป้นทอง
035-647018-9 ต่อ 109

2.ผู้ประสานงาน

ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail address
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางเกษสุดาพร แป้นทอง
035-647018-9,โทรสารต่อ 124

kadsdp@hotmail.com

งานเภสัชกรชำนาญการ นางสาวสุกัญญา อนุ
035-647018-9,โทรสารต่อ 124

3.บุคลากร
3.1 กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นางจันทกานต์  สะราคำ จพ.ธุรการชำนาญงาน
2
นางสาวจารุวรรณ  ผลเกตุ นักโภชนากร
3
นางลดาวัลย์ สุวัณณกีฏะ นักวิชาการเงินและบัญชี
4

นางสาวอัมรา สวนใหญ่

จพ.การเงินและบัญชี

5

นางสาวอนัตษมา ชูวงษ์

นักวิชาการพัสดุ

6

นางสาวชุติมา คงสุข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

7

นายจักรกฤษณ์ ทองศักดิ์

จพ.ธุรการ

8

นางสาวศิรินภา ม่วงอ่อน

จพ.ธุรการ

9

นายชัยวัฒน์ เพชรประภา

นักจัดการงานทั่วไป

10

นายประกิต  แป้นทอง

พนักงานขับรถยนต์

11

นายสมชาย  มหาพล

พนักงานขับรถยนต์

12

นายสมยศ  น้อยปาน

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

13

นางส่งศรี  ห้วยประดิษฐ์

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

14

นางสิริพรรณ  เมฆสวรรค์

พนักงานพิมพ์ดีด

15

นางส้มลิ้ม  บุญเย็น

พนักงานทั่วไป

16

นางฉัณฑณา คีรีเมฆ

พนักงานทั่วไป

17

นายบุญส่ง  วงษ์มาก

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

18

นายโสภณ  สวยสม

ช่างไฟฟ้า

19

นายจรัญ  พูนทองคำ

พนักงานขับรถยนต์

20
นายทนงศักดิ์ ล่ำสัน พนักงานเปล

3.2 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1

นางเกษสุดาพร แป้นทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2

นางหทัยรัตน์  ธนเสนีวัฒน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3

นางสุธาสินี  วันดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

4

นางสาวทับทรวง  ปิ่นทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

5

นางสุจิตรา  บุญประสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

6

นางวสิญา  มโนรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

7

นางกัญญารัตน์ ทองสด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

8

นางสุพรรณี  พัฒนวริทธิพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

9

นางวันเพ็ญ  เอี่ยมวิจารณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

10

นางพรทิพย์  สวยสม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

11

นางเฉลิมวรรณ  รักจิตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

12

นางสาวเสาวลักษณ์  คุ้มเรือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

13

นางสุวรรณา  เทียนสังขมนตรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

14

นางวราลักษณ์  บุตรดาวงษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

15

นางสาวณัฐอัฑฒ์  กิ๊มประพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

16

นางจิตรชนามนท์ ธรรมพิริยะกร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

17

นางนงลักษณ์  อุ้มญาติ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

18

นางสาวสุพิณดา  นิทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19

นายธีรศักดิ์  ผลานิผล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

20

นางสาวจันทนา  ดาวเรือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

21

นางสาวสุกัญญา พรสมบุญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

22

นางสาวเกศสุดา สวนแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

23

นางเบญญทิพย์  พึ่งไพศาล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

24

นางสุภาวดี  ภูศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

25

นายพลาวุธ  สิงห์เสริมวงษ์ 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

26

นางพรทิพย์  พัดน้อย

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

27

นางสาวสร้อย  มาจักร์

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

28

นางฉวีวรรณ  ม่วงเกษม

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

29

นางเถาวัลย์  สมจิต

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

30

นางสาวกาญจนา ทองไพรวรรณ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

31

นางสาวโชติกา  รอตเสถียร

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

32

นางวิชชุดา  แสนทวี

จพ.ธุรการ

33

นางชนกนันท์  ขวัญเกตุ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

34

นางปิยะวรรณ  คงมั่น

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

35

นางวาสนา  ขวัญยืน

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

3.3 กลุ่มภารกิจด้านบริการ

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1

นายมีโชคชัย วิเศษสิทธิโชค

นายแพทย์ปฏิบัติการ

2

นายปรเมธ รังสราญนนท์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

3

นางสาวจิตตินันท์ เกสรศักดิ์

ทันตแพทย์ชำนาญการ

5

นายรวี ภู่ประสงค์

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

6

นางสาวสุกัญญา  อนุ

เภสัชกรชำนาญการ

7

นางสาววรรณิดา วงษ์ระวัง

เภสัชกรชำนาญการ

8

นางสาวพัฒนา  คล้ายพงษ์

พยาบาลวิชาชีพชาญการ

9

นางฉัตรสรวง  กิจรันต์

พยาบาลวิชาชีพชาญการ

10

นางศิรินทร์ทิพย์  วัชระไพโรจน์

พยาบาลวิชาชีพชาญการ

11

นางจงกล  โรจนอารัมภ์กุล

พยาบาลวิชาชีพชาญการ

12

นางสาวดรุณี โตรส

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

13

นางสาวทิพย์วรรณ  ประพันธ์พร้อม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

14

นางวรรณา  ยิ้มสาระ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

15

นางสาวสุรินทร์  ภู่ระหงษ์

จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน

16

นายอรรถพล  กิจรันต์

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

17

นางพัชรี เอกพล

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

18

นางสาวสุนิสา  น้าประเสริฐ

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

19

นายศุภภัทร์  ศรีชนะ

จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน

20

นางสาวภัทรลักษณ์   เอี่ยมสอาด

จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

21

นางจารุณี ฉายชูวงษ์

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

22

นางสายหยุด จิตต์สามารถ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้
23
นายปิติ  อินทรทัต พนักงานเภสัชกรรม
24
นางนารี กิ่งเกตุ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
25
นางบุญมา ขำวงษ์ พนักงานทั่วไป
26
นายสมชาย สาสุข พนักงานทั่วไป
27
นายพรเทพ ทับจันทร์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
28
นางณัฐวิมล ฉิมภู่ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
29
นางสาวปัทมา ม่วงกล่ำ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
30
นางแววใจ ไม้เลี้ยง เภสัชกรชำนาญการ
31
นางสาวชฎาพร เพ็ชรล้อมทอง จพ.เภสัชกรรม
32
นายปัญญา แสงนาค จพ.เภสัชกรรม

 

<<โรงพยาบาลไชโย>>