ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลโรงพยาบาล (เพื่อการติดต่อสื่สาร)
ชื่อโรงพยาบาล:(ภาษาไทย)           ไชโย
(ภาษาอังกฤษ)                          CHAIYO
ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์:    80 หมู่ 5 ตำบลไชโย อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง 14140
โทรศัพท์   035 – 647018 – 19  โทรสาร ต่อ 124 E-mailaddress   chaiyohos@thaimail.com

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่โดยสังเขปที่ตั้งโรงพยาบาลไชโย

2 เจ้าของ/ต้นสังกัด  
  โรงพยาบาลรัฐบาล  
  ต้นสังกัดในส่วนกลาง ( กรม/ กระทรวง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ต้นสังกัดในพื้นที่     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
3 ลักษณะบริการ  
  จำนวนเตียงผู้ป่วยใน ที่เปิดให้บริการ 30 เตียง
 

ระดับของการให้บริการ ( / ) โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก( ต่ำกว่า 100 เตียง

  ลักษณะของผู้ป่วย ที่ให้การดูแล ( / ) ผู้ป่วยทั่วไป ( มีการดูแลผู้ป่วยหลายสาขา)

4 ผู้บริหาร

ตำแหน่ง

ชื่อ

โทรศัพท์/ โทรสาร

e-mail address

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์มีโชคชัย วิเศษสิทธิโชค

-

 

ประธานองค์กรแพทย์

นายแพทย์มีโชคชัย วิเศษสิทธิโชค

-

 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางจันทกานต์ สะราคำ

-

 

หัวหน้าพยาบาล

นางเกษสุดาพร แป้นทอง

-

kadsdp@hotmail.com

5 ผู้ประสานงาน

 
 

( ระบุชื่อบุคคลที่จะเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างโรงพยาบาลกับ พรพ.)

 
 

ชื่อ นางเกษสุดาพร แป้นทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 
 

หน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลไชโย

 
 

โทรศัพท์ 035-647018 - 9 โทรสารต่อ 124 E-mail address kadsdp@hotmail.com, kadsdp@yahoo.co.th,

 
 

ชื่อ นางสาว สุกัญญา อนุ ตำแหน่ง เภสัชกร 7

 
 

หน่วยงาน งานเภสัชกรชุมชน โรงพยาบาลไชโย

 
 

โทรศัพท์ 035-647018 - 9 โทรสารต่อ 124 E-mail address yingsukan@yahoo.com

 

6 เป้าหมายเวลาโดยประมาณ

 

การเยี่ยมสำรวจเพื่อพิจารณารับรอง (Accreditation Survey)

 
  - ผ่านการรับรองบันไดขั้นที่ 3 ภายในปี 2561  
7 กำลังคน  

สาขา

Full time ( คน)

Part time

ระดับปริญญา

ต่ำกว่าปริญญา

- แพทย์

3

-

-

- ทันตแพทย์

2

-

-

- เภสัชกร

3

-

-

- พยาบาลวิชาชีพ

36

-

-

- เจ้าหน้าที่อื่นๆ

3

10

-

- พนักงานราชการ

1

-

-

- ลูกจ้างประจำ

2

10

-

- ลูกจ้างชั่วคราว

5

32

-

รวม

54

52

-

 

จำนวนบุคลากรรวมทั้งหมด 106 คน

 

8.ขอบเขตการให้บริการ
         โรงพยาบาลไชโยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงที่ให้บริการครอบคลุม 4 มิติ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลและป้องกันโรค และด้านการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน โดยให้บริการแบบองค์รวม บริการเชิงรุกและประชาชนมีส่วนร่วม

9.พื้นที่รับผิดชอบ
        -
  โรงพยาบาลไชโยรับผิดชอบพื้นที่เขตอำเภอไชโย จำนวน 9 ตำบล  51 หมู่บ้าน
        -  จำนวนประชาชนอำเภอไชโย  22,785 คน    ( 1 ตุลาคม 2550)
                                
10.วิสัยทัศน์
            
“ระบบบริการมีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม”

11.ค่านิยม

M: Mastery                      เป็นนายตนเอง
O: Originality                 เร่งสร้างสิ่งใหม่
P: People centered         ใส่ใจประชาชน
H: Humility                     อ่อนน้อมถ่อมตน

12. เป้าหมาย

'ประชาชนสุขภาพดี ระบบบริการมีคุณภาพมาตรฐาน เจ้าหน้าที่มีความสุข'
 
 13.ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การบริหารจัดการการเงินการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกร

14.ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

15. เข็มมุ่งของโรงพยาบาล
         
 “ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ”

<<โรงพยาบาลไชโย>>