ประวัติโรงพยาบาลไชโย                 

               ปี พ.ศ. 2532  โรงพยาบาลไชโย ได้เปิดเป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลอ่างทอง ได้เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก โดยมีแพทย์หมุนเวียนมาจากโรงพยาบาลอ่างทอง
           ปี งบประมาณ 2536  โรงพยาบาลไชโยได้รับงบประมาณยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10  เตียง และเปิดบริการในปี พ.ศ. 2537 โดยมีแพทย์ประจำ และเปิดบริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
           ปี งบประมาณ 2544  โรงพยาบาลไชโยได้รับงบประมาณยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30  เตียง ดำเนินการปลูกสร้างเสร็จอาคารผู้ป่วยใน และเปิดบริการผู้ป่วยใน
           ปี งบประมาณ 2545  ได้รับงบประมาณ ดำเนินการปลูกสร้างเสร็จอาคารผู้ป่วยนอก( 30 เตียง) และพัฒนาปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอกให้สามารถอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ ตามความต้องการของผู้มารับบริการ โดยได้รับความร่วมมือในการจัดหางบประมาณในการปรับปรุงเพิ่มเติมจากชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป และเปิดบริการผู้ป่วยนอกในปี พ.ศ.2546
               โรงพยาบาลไชโยเมื่อแรกสร้างได้รับการอุปถัมภ์จากพระครูสมุห์สุรินทร์ อินทรสาร วัดสกุณาราม(นก) ในปี พ.ศ.2539 และได้สร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษขนาด 6 ห้อง และได้จัดตั้งมูลนิธิอินทรสาร-
คงศิริ เพื่อนำรายได้และดอกผลมาช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณร และผู้ป่วยอนาถาที่ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชโย

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายแพทย์สุวัฒน์  วงค์ฟู

เมษายน 2537-พฤษภาคม  2542

2

นายแพทย์ทวีโชค  โรจนอารัมภ์กุล

มิถุนายน 2542 - ตุลาคม 2557

3

นายแพทย์ศรัณย์ชล ปาริฉัตรจิรภาส

ตุลาคม 2557 - สิงหาคม 2560

4
นายแพทย์มีโชคชัย วิเศษสิทธิโชค ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน

 

<<โรงพยาบาลไชโย>>