<<โรงพยาบาลไชโย>>
 
 
* วิสัยทัศน์ * ““ระบบบริการมีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม””

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการอบรมโครงการ
-การอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ (Stemi) โดยชุมชน วันที่ 28 มี.ค.60
-นำเสนอ MCI &Basic Disaster 60 วันที่ 29 มี.ค.60
-ศึกษาผลของการดูแลเท้าโดยการแช่เท้าด้วยน้ำเกลือสมุนไพรและการนวดเท้า ต่อ อาการชาเท้า ในผู้ป่วยDM neuropathy โรงพยาบาลไชโย

-โครงการพัฒนางานประจำสู่ CQI และการจัดการความรู้ โรงพยาบาลไชโย ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 61

งาน R2R/งานวิจัย

1.การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองก่อนและหลังการบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้  โรงพยาบาลไชโย  จังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. 2561

2.ศึกษาผลของการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อการลดความดันโลหิต ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลไชโย ปี 2561

3.ศึกษาผลของการใช้ Health Coaching ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในการควบคุมโรค ของผู้ป่วย NCD Uncontrolled โรงพยาบาลไชโย

4.ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรม

แผนยุทธศาสตร์
-ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์
-ดาวน์โหลดรายละเอียดการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562
-รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (แก้ไข 16 ต.ค. 2561)
-คู่มือบริหารกองทุน ปีงบประมาณ 2562
-รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

-แผนจัดซื้อเวชภํณฑ์ (ยา) ปี2561
-แผนจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม ปี2561
-แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป ปี2561
-แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปี2561
-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน "เครื่องปรับอากาศ Inverter" ปี2561

-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน "เครื่องปรับอากาศ" ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค.2561

-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ inverter ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ.2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบ Inverter) ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ.2561

1.Tor เครื่องปรับอากาศ
2.ประกาศจังหวัดอ่างทอง
3.เอกสารประกวดราคา4 2561
4.ราคากลางเครื่องปรับอากาศ มค 61

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ ประกาศ ณ วันที่ 8 มี.ค.2561

-ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ ประกาศ ณ วันที่ 21 มี.ค.2561
-ขอความอนุเคราะห์ยืนข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกาศ ณ วันที่ 5 เม.ย.2561
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562
-แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562

-แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562

 • วัสดุอื่น  24,000 บาท
 • เชื้อเพลิงหล่อลื่น 394,900 บาท
 • งานพาหนะขนส่ง 57,860 บาท
 • คอมพิวเตอร์ 345,510 บาท
 • บริโภค 350,000 บาท
 • เวชภัณฑ์มิใช่ยา 277,583 บาท
 • ไฟฟ้าและวิทยุ 143,312 บาท
 • งานบ้านงานครัว 379,721.30 บาท
 • เครื่องแต่งกาย 163,750 บาท
 • สำนักงาน 275,719 บาท
 • วัสดุการแพทย์ –
 • วัสดุทันกรรม –
 • จ้างเหมา 363,780 บาท

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมถ่ายทอดกรอบมาตรการแผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบ 2562

-ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

โรงพยาบาลไชโย 80 หมู่ 5 ตำบลไชโย อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  14140
โทรศัพท์   035-949-901     โทรสาร  035-949-902 E-mail chaiyo10782@gmail.com

 


 


RM