<<โรงพยาบาลไชโย>>ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลไชโย

ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดซื้อ - จัดจ้าง

-แผนจัดซื้อเวชภํณฑ์ (ยา) ปี2561
-แผนจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม ปี2561
-แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป ปี2561
-แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปี2561
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปี2560

-ประกาศ สอบราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปี2560

เอกสารการอบรมโครงการ
-การอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ (Stemi) โดยชุมชน วันที่ 28 มี.ค.60
-นำเสนอ MCI &Basic Disaster 60 วันที่ 29 มี.ค.60
-ศึกษาผลของการดูแลเท้าโดยการแช่เท้าด้วยน้ำเกลือสมุนไพรและการนวดเท้า ต่อ อาการชาเท้า ในผู้ป่วยDM neuropathy โรงพยาบาลไชโย

 

โรงพยาบาลไชโย80 หมู่ 5 ตำบลไชโย อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง   14140
โทรศัพท์   035 – 610791 – 4     โทรสาร  035-610790   E-mail address chaiyo_hospital@hotmail.com